Ano ang Tayutay?

|

https://www.facebook.com/gabay.ph/videos/469478563697768/

Ang tayutay, o figures of speech sa wikang Ingles, ay ang mga salitang ginagamit upang gawing makulay, matalinhaga, kaakit-akit, at mabisa ang isang pahayag.

Ano ang mga uri at halimbawa ng tayutay?

A. Pag-uugnay o paghahambing

1. Simili o Pagtutulad (Simile)

Ito ay nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang tila, kagaya, kasing-, sing-, ga-, katulad, anaki’y, animo, para, parang, para ng, kawangis ng, gaya ng, at iba pang mga kauring kataga.

Halimbawa ng simili:

Siya ay katulad ng kanyang amang mapagpatawad.

2. Metapora o Pagwawangis (Metaphor)

Ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.

Halimbawa ng metapora o pagwawangis:

Ang mga mata ni Oscar ay bituing nagniningning sa kalangitan.

3. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche)

Ito ay nagbabaggit sa isang bahagi o konsepto ng kaisipan upang tukuyin ang kabuuan. Maaari rin na ang kabuuan ay katapat ng isang bahagi.

Halimbawa ng pagpapalit-saklaw:

Libu-libong tao ang umaasa sayo.

B. Paglalarawan

1. Pagmamalabis o Eksaherasyon (Hyperbole)

Ito ay lubhang pinapalabis o pinapakulang ang kalagayan o katayuan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian. Ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon.

Halimbawa ng pagmamalabis:

Nagliliyab sa galit si Jose dahil sa napaslang nitong kalabaw.

2. Apostrope o Pagtawag (Apostrophe)

Ito ay ang pakikipag-usap sa isang karaniwang bagay na para bang ito ay isang buhay na tao na malayo o naroon at kaharap gayong wala naman.

Halimbawa ng apostrope:

Ulan, kami ay lubayan ngayong araw.

3. Eksklamasyon o Pagdaramdam (Exclamation)

Ito ay isang papahayag o paglalabas ng matinding damdamin.

Halimbawa ng pagdaramdam:

Isa kang salot sa ating lipunan!

4. Paradoks o Paradoha (Paradox)

Ito ay ang paglalahad ng pagsalungat sa karaniwan na kalagayan o pangyayari ngunit kung masusing iisipin ay nagpapahayag ito ng katotohanan.

Halimbawa ng paradoha:

Kung sino pa ang matanda ay siya pang parang bata.

5. Oksimoron o Pagtatambis (Oxymoron)

Ito ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad o mapansin ang bisa ng pagpapahayag.

Halimbawa ng pagtatambis:

Ang batang malungkot ay sumaya nang makita ang kanyang magulang.

C. Pagsasalin ng katangian

1. Personipikasyon o Pagsasatao (Personification)

Ito ay ginagamit upang bigyang-buhay ang mga bagay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos.

Halimbawa ng pagsasatao:

Lumuluha nanaman ang mga ulap.

D. Pagsasatunog

1. Panghihimig o Onomatopeya (Onomatopoeia)

Ito ang pagpapahiwatig ng mga kahulugan gamit ang tunog o himig ng mga salita.

Halimbawa ng paghihimig:

Dumagundong sa buong gusali ang lakas ng kulog kagabi.

2. Aliterasyon o Pag-uulit (Alliteration)

Ito ay ang pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang-diin ang isang pahayag.

Halimbawa ng pag-uulit:

Malaya na ang Pilipinas! Malaya laban sa mga umaalipusta. Malaya sa mga kadenang gumagapos.

+1
3
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0

Leave a Comment

Follow by Email