Pang-angkop Worksheet - Gabay.phDownload A. Isulat sa patlang ang tamang pang-angkop (-ng, -g, o na). 1. Bumili ako ng masarap ___________ almusal. 2. Mahilig siya magbasa ng mga kwento ___________ bayan. 3. Si Benjamin ang ikalawa ___________ anak ni Ginang Garcia. 4. Magkaibigan
Read More...
What is Bipolar Disorder? People who experience extremes in mood changing are often attributed to people who have bipolar disorder or also known as manic depression. This mental illness also causes drastic changes in the behavior, cognition, energy, and sleep cycle of a person. The term
Read More...