Parabula ng magsasaka

0 1,354

Isang magsasaka ang nagtanim ng punla, habang siya ay nagtatanim, ang ibang punla ay nahulog sa daan at kinain ng mga ibon, ang iba ay nahulog sa mabatong lugar, tumubo lang nang ilang saglit at namatay kaagad dahil walang sapat na lupa upang mabuhay ang ugat, ang iba naman ay nahulog sa mga tanim na may tinik kung saan sila ay nabaon nanag tumubo ang mga tinik, ang ibang punla ay nahulog sa matabang lupa kung saan sila tumubo, dumami at nagkabunga ng mahigit isandaang beses, ang iba ay animnapu, at ang iba naman ay tatlumpung beses lang.

Nang tinanong si Hesus ng kaniyang mga disipulo kung anong ibig sabihin ng parabula, ito ang kaniyang sinabi:

Ang magsasaka ay ang Maykapal at ang punla ay ang Kaniyang salita.

Ang mga taong nakarinig ng salita at hindi ito naintindihan at nakalimutan ay ang tinutukoy na punla na nahulog sa daan. Ang mga taong nakarinig ng salita, tinanggap ng may kasayahan ngunit nang dumating ang pagsubok ay madaling nawalan ng pag-asa at ang Salita ay nakalimutan; ang mga taong narinig ang Salita nguni’t mas pinahalagahan ang kamunduhan ay ang mga punlang nahulog sa tanim na may tinik. Ang mga taong nakarinig at isinapuso ang Salita ay ang mga punlang nahulog sa magandang lupa.

You might also like
Loading...