Filipino Worksheets Directory (Free Download)

Ang modified worksheets na ito ay batay sa kasanayan ng mag-aaral. Maaaring may magkakaparehas na katanungan ang dalawa o higit pa na worksheets.

Piliin sa ibaba ang sa palagay mong nararapat saiyo, iyong anak, o iyong estudyante.

Grade 1: Filipino Worksheet

grade1

Grade 2: Filipino Worksheet

grade 2 worksheets

Grade 3: Filipino Worksheet

grade3

Grade 4: Filipino Worksheet

grade4

Gabay – Filipino Worksheet Gr.4 – Modified – 65pts (A)

Grade 5: Filipino Worksheet

grade5

Gabay – Filipino Worksheet Gr.5 – Modified – 50pts (A)

Grade 6: Filipino Worksheet

grade 6 worksheets

Follow by Email