Liham ng Aplikasyon

0 1,525

Halimbawa ng Liham ng Aplikasyon #1

G. Arsenio L. Cruz
Personnel officer
LJF Publishing House
234 Sampaguita St.,
Mandaluyong City

Mahal kong G. Cruz:

Ito po ay bilang pagpapahayag ko ng interest na maging kawani ng iyong kompanya bilang isang Executive Assistant. Batid ko po na tinataglay ko po ang hinahanap ng iyong kompanya para sa nabanggit na posisyon.Kalakip ko nito ang aking bio-data.

Umaasa po ako na bibigyan ninyo ng atensyon ang liham kong ito.

Nagpapasalamat,

Mary Grace Garciano

Mula kay: Coyel Yobeo Manansala

Halimbawa ng Liham ng Aplikasyon #2

Oktubre 15, 2008
G. Zoilo Villanueva
Region I General Hospital
Arellano Street,
Dagupan City, Pangasinan

Ginoo:

Nabasa ko po sa Philippine Daily Inquirer na nangangailangan kayo ng isang nars sainyong ospital. Naniniwala po akong taglay ko ang mga katangiang hinahanap ninyo para sa nasabing trabahokaya’t gusto ko sanang mag-aplay.

Ako po’y isang dalaga, dalawampu’t siyam na taong gulang, nagtapos ng kolehiyo saColegio de Dagupan noong Marso, 2012 at ako’y isang rehistradong nars. Ako po’y masipag,matiyaga, at magaling mag-alaga ng pasyente kaya’t naniniwala akong medaling gagaling anginyong mga pasyente. Maroon din po akong malusog na pangangatawan, maabilidad po ako atmatalino.Katunaya’y nagtapos po ako sa kolehiyo bilang Magna Cumlaude.

Kalakip ng liham na ito ang aking resume. Handa po akong magtungo sa inyong tanggapan ppara sa isang panayam, sa oras at petsang nanaisin ninyo.

Lubos na gumagalang,
Niko N. Estaris

Mula sa: ziladoc

Leave A Reply

Your email address will not be published.