Ano ang tayutay? Kahulugan, uri, at mga halimbawa

1 9,683

Ang tayutay, o figures of speech sa wikang Ingles, ay ang mga salitang ginagamit upang gawing makulay, matalinhaga, kaakit-akit, at mabisa ang isang pahayag.

Ano ang mga uri at halimbawa ng tayutay?

A. Pag-uugnay o paghahambing

1. Simili o Pagtutulad (Simile) – ito ay nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang tila, kagaya, kasing-, sing-, ga-, katulad, anaki’y, animo, para, parang, para ng, kawangis ng, gaya ng, at iba pang mga kauring kataga.

Halimbawa ng simili: Siya ay katulad ng kanyang amang mapagpatawad.

2. Metapora o Pagwawangis (Metaphor) – ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.

Halimbawa ng metapora o pagwawangis: Ang mga mata ni Oscar ay bituing nagniningning sa kalangitan.

3. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche)– ito ay nagbabaggit sa isang bahagi o konsepto ng kaisipan upang tukuyin ang kabuuan. Maaari rin na ang kabuuan ay katapat ng isang bahagi.

Halimbawa ng pagpapalit-saklaw: Libu-libong tao ang umaasa sayo.

B. Paglalarawan

1. Pagmamalabis o Eksaherasyon (Hyperbole) – ito ay lubhang pinapalabis o pinapakulang ang kalagayan o katayuan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian. Ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon.

Halimbawa ng pagmamalabis: Nagliliyab sa galit si Jose dahil sa napaslang nitong kalabaw.

2. Apostrope o Pagtawag (Apostrophe) – ito ay ang pakikipag-usap sa isang karaniwang bagay na para bang ito ay isang buhay na tao na malayo o naroon at kaharap gayong wala naman.

Halimbawa ng apostrope: Ulan, kami ay lubayan ngayong araw.

3. Eksklamasyon o Pagdaramdam (Exclamation) – ito ay isang papahayag o paglalabas ng matinding damdamin.

Halimbawa ng pagdaramdam: Isa kang salot sa ating lipunan!

4. Paradoks o Paradoha (Paradox) – ito ay ang paglalahad ng pagsalungat sa karaniwan na kalagayan o pangyayari ngunit kung masusing iisipin ay nagpapahayag ito ng katotohanan.

Halimbawa ng paradoha: Kung sino pa ang matanda ay siya pang parang bata.

5. Oksimoron o Pagtatambis (Oxymoron) – ito ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad o mapansin ang bisa ng pagpapahayag.

Halimbawa ng pagtatambis: Ang batang malungkot ay sumaya nang makita ang kanyang magulang.

C. Pagsasalin ng katangian

1. Personipikasyon o Pagsasatao (Personification) – ito ay ginagamit upang bigyang-buhay ang mga bagay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos.

Halimbawa ng pagsasatao: Lumuluha nanaman ang mga ulap.

D. Pagsasatunog

1. Panghihimig o Onomatopeya (Onomatopoeia) – ito ang pagpapahiwatig ng mga kahulugan gamit ang tunog o himig ng mga salita.

Halimbawa ng paghihimig: Dumagundong sa buong gusali ang lakas ng kulog kagabi.

2. Aliterasyon o Pag-uulit (Alliteration) – ito ay ang pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang-diin ang isang pahayag.

Halimbawa ng pag-uulit: Malaya na ang Pilipinas! Malaya laban sa mga umaalipusta. Malaya sa mga kadenang gumagapos.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

  1. ElvaBig says

    now i know yung meaning ng tayutay