Ano ang tayutay? Kahulugan, uri, at mga halimbawa

Ang tayutay, o figures of speech sa wikang Ingles, ay ang mga salitang ginagamit upang gawing makulay, matalinhaga, kaakit-akit, at mabisa ang isang pahayag.

Ano ang mga uri at halimbawa ng tayutay?

A. Pag-uugnay o paghahambing

1. Simili o Pagtutulad (Simile) – ito ay nagpapakita ng pagtutulad ng dalawang magkaibang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng mga katagang tila, kagaya, kasing-, sing-, ga-, katulad, anaki’y, animo, para, parang, para ng, kawangis ng, gaya ng, at iba pang mga kauring kataga.

Halimbawa ng simili: Siya ay katulad ng kanyang amang mapagpatawad.

2. Metapora o Pagwawangis (Metaphor) – ito ay tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig ginagamitan ng mga katagang kagaya, katulad at mga kauri.

Halimbawa ng metapora o pagwawangis: Ang mga mata ni Oscar ay bituing nagniningning sa kalangitan.

3. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche)– ito ay nagbabaggit sa isang bahagi o konsepto ng kaisipan upang tukuyin ang kabuuan. Maaari rin na ang kabuuan ay katapat ng isang bahagi.

Halimbawa ng pagpapalit-saklaw: Libu-libong tao ang umaasa sayo.

Basahin din ang:  Ano ang epiko? Kahulugan, katangian, at mga halimbawa

B. Paglalarawan

1. Pagmamalabis o Eksaherasyon (Hyperbole) – ito ay lubhang pinapalabis o pinapakulang ang kalagayan o katayuan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian. Ito rin ay gumagamit ng eksaherasyon.

Halimbawa ng pagmamalabis: Nagliliyab sa galit si Jose dahil sa napaslang nitong kalabaw.

2. Apostrope o Pagtawag (Apostrophe) – ito ay ang pakikipag-usap sa isang karaniwang bagay na para bang ito ay isang buhay na tao na malayo o naroon at kaharap gayong wala naman.

Halimbawa ng apostrope: Ulan, kami ay lubayan ngayong araw.

3. Eksklamasyon o Pagdaramdam (Exclamation) – ito ay isang papahayag o paglalabas ng matinding damdamin.

Halimbawa ng pagdaramdam: Isa kang salot sa ating lipunan!

4. Paradoks o Paradoha (Paradox) – ito ay ang paglalahad ng pagsalungat sa karaniwan na kalagayan o pangyayari ngunit kung masusing iisipin ay nagpapahayag ito ng katotohanan.

Halimbawa ng paradoha: Kung sino pa ang matanda ay siya pang parang bata.

5. Oksimoron o Pagtatambis (Oxymoron) – ito ay nagtataglay ng mga salitang nagsasalungatan upang lalong mapatingkad o mapansin ang bisa ng pagpapahayag.

Basahin din ang:  Ano ang sawikain? Kahulugan at mga halimbawa

Halimbawa ng pagtatambis: Ang batang malungkot ay sumaya nang makita ang kanyang magulang.

C. Pagsasalin ng katangian

1. Personipikasyon o Pagsasatao (Personification) – ito ay ginagamit upang bigyang-buhay ang mga bagay sa pamamagitan ng mga salitang nagsasaad ng kilos.

Halimbawa ng pagsasatao: Lumuluha nanaman ang mga ulap.

D. Pagsasatunog

1. Panghihimig o Onomatopeya (Onomatopoeia) – ito ang pagpapahiwatig ng mga kahulugan gamit ang tunog o himig ng mga salita.

Halimbawa ng paghihimig: Dumagundong sa buong gusali ang lakas ng kulog kagabi.

2. Aliterasyon o Pag-uulit (Alliteration) – ito ay ang pag-uulit ng mga salita o parirala upang bigyang-diin ang isang pahayag.

Halimbawa ng pag-uulit: Malaya na ang Pilipinas! Malaya laban sa mga umaalipusta. Malaya sa mga kadenang gumagapos.

Iba pang pwedeng basahin

Ano ang liham? Kahulugan at mga bahagi nito Ang liham o letter writing ay ang pagpapalitan ng ...
Ang Kabayo at ang Kalabaw Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan ...
Maikling kwento tungkol sa kalikasan Ang Kaharian ng Kawayan May apat na magkakaibigan...

Leave a Comment